👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بزهکاری اطفال

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بزهکاری اطفال

مقدمهانسان در مسیر تكامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین كرد وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود ولی شرط كافی آن تكمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود یكی از قوانینی كه در دوره های مختلف ، انس

مشخصات فایل

تعداد صفحات

140

حجم

0/167 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فهرست

مقدمه 4

انگیزه و روش تحقیق. 5

طرح فرضیه 6

بخش اول: كلیات و مفاهیم. 7

مبحث اول: مسوولیت كیفری اطفال درعهد باستان. 7

بند اول: جمعی بودن مسوولیت كیفری.. 7

بند دوم: عینی بودن مسوولیت كیفری.. 8

گفتار دوم: خصایص مسوولیت كیفری اطفال در عهد باستان. 9

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ایران. 10

گفتار اول: مسوولیت كیفری اطفال در ایران باستان. 10

گفتار دوم: دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهكار: 11

بند دوم: مسوولیت كیفری در حقوق اسلام. 12

مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان  در رابطه با اطفال بزهكار. 12

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهكاری اطفال. 15

گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و كیفر. 16

گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت كیفری.. 17

بند اول: قابلیت انتساب... 18

بند دوم: قابلیت تحمل. 19

مبحث دوم: مكتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهكار. 24

مبحث سوم: مكتب دفاع اجتماعی.. 26

گفتار دوم: مكتب دفاع اجتماع نوین. 28

بخش دوم: بررسی مسوولیت كیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس... 29

گفتار دوم : ادراك ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه 33

ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی.. 41

ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران. 46

گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز. 48

فصل دوم : مسوولیت كیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس... 55

بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304.. 56

3) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی : 60

4) احكام دادگاه اطفال : 61

3) بررسی آئین نامه مرتبط با كانون. 65

بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 68

ماده 49 و تعریف طفل. 69

3-1) ضمان عاقله 70

2) انتقادات واشكالات وارده بر مواد 49و 50.. 71

4) توجیهات اصل عدم مسوولیت كیفری اطفال: 74

1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال : 74

-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال: 75

-  بی كیفر ماندن معاونین و شركاء جرم صغیر: 75

2 –4 ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر: 76

بنددوم ) قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 78.. 77

اصول وقواعد حاكم بر مرحله رسیدگی كیفری: 77

1 – 1) غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال. 77

2 – 1 ) لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وكیل طفل در جلسه دادرسی: 78

3 – 1 ) لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها: 78

4 – 1 ) عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی: 78

2) اصول ناظر بر مرحله صدور حكم و اتخاذ تصمیم : 78

3) قواعد و اصول حاكم بر اطفال بعد از صدور حكم: 80

1 – 3 ) تجدید نظر درحكم توسط قاضی: 80

2 – 3 ) تجدید نظر از حكم دادگاه : 80

گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس... 81

بند اول ) مبنای دفاعیات... 81

دفاعیات توجیه كننده : 83

دفاعیات معذور كننده : 84

گفتاردوم :طبقات سنی اطفال ومسوولیت كیفری آنها در نظام انگلیس... 86

- معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت كیفری اطفال. 90

بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله 91

معیار  تشخیص خوب وبد. 94

بند چهارم)  افراد  بین چهارده  تا هجده سال. 98

بند  پنجم : پیشنهادات  كمیسیون  وزارت كشور: 99

5 .  هر چه سن طفل  بیشتر باشد رد اماره  توسط  دادستان  آسانتر است . 100

بند اول)  نقش دادستانی : 100

بند دوم )  علم و آگاهی طفل : 101

بندسوم) قوت دلایل دادستانی : 102

بند چهارم ) عدم كفایت اثبات فعل : 102

بند پنجم)  قرینة سن : 104

دلایل روانشناسان و روانپزشكان. 106

بند2)   رفتار  طفل قبل و بعد از عمل: 106

مقایسه  دو نظام حقوقی ایران و انگلستان  در  مسوولیت  كیفری اطفال : 107

گفتار سوم:  حكم سواد آموزی درداخل كانون: 113

گفتار  سوم:   جبران  خسارت 114

گفتار چهارم:  جریمه نقدی.. 114

مبحث  دوم:  احكام اجتماعی.. 114

گفتار  دوم:  دستورات  نظارتی 115

گفتار سوم : دستور  تعلیق  مراقبتی 116

گفتار  چهارم:  دستورات  خدمات اجتماعی 116

گفتار پنجم: دستورات تركیبی 116

گفتار ششم:  دستورات  منع آمد و شد شبانه 117

مبحث  سوم:  احكام توفیقی 117

گفتار دوم : بازداشت دریك موسسه  متخلفین  جوان 118

گفتار سوم:  حبس در زندان. 118

مقایسه  دو نظام  در نوع مجازاتها: 120

فصل سوم:  تضمینات  حقوقی  راجع به اطفال بزهكار: 121

مبحث  1)   فرض بیگناهی.. 121

مبحث  3)   اجباری بودن داشتن  وكیل و مشاوره حقوقی.. 122

مبحث  4)   حق حضور  والدین در جلسه  دادرسی.. 123

مبحث 5)  اصل تفسیر  كودك مدارانه 123

مبحث  8)  محدود بودن كاربرد مجازات... 125

مبحث  9)  منع استفاده از حبس... 125

مبحث 10)   ممنوعیت  مجازات های بدنی.. 126

نتیجه گیری و پیشنهاد: 127

ضمیمه 131

فصل سوم : آراء و تصمیمات... 138

فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات... 141

فصل پنجم : كانون اصلاح و تربیت... 143

فصل ششم : سایر مقررات... 144

منابع و مأخذ. 145

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداری صنعتی ( 3 ) پکیج آموزش هوش هیجانی پاورپوینت احساس خود ارزشمندی پاورپوینت استاندارد های اماکن ورزشی دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد